• slider

Tiếng Hàn nhập môn cách phát âm chuẩn trong tiếng Hàn hiệu quả

Cơ bản học tiếng hàn đó là cách phát âm sau cho đúng. Thế nên chúng tôi viết bài viết này với tất cả những kinh nghiệm của những người đã từng thành công. Các bạn có thể tham khảo thêm và học tập theo những kinh nghiệm dưới đây. Để có thể có được hiệu quả cao cho việc học.

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ đều gặp ít nhiều khó khăn, nhất là với những người mới. Thời gian để “làm quen” tùy thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tương đồng với tiếng mẹ đẻ, độ phức tạp (phát âm, ngữ pháp, chữ viết)… mà dài ngắn khác nhau với từng người. Trong bài học tiếng Hàn nhập môn cho người mới bắt đầu này, trung tâm học tiếng Hàn sẽ tổng hợp và giới thiệu đến bạn 9 cách phát âm chuẩn ngôn ngữ Hàn Quốc.

1. Nối Âm tiếng Hàn (연음화)
 

nối âm tiếng hàn
Ngữ pháp phần rất quan trọng trong học tiếng Hàn
 

>> Xem thêm:  Cách học tiếng hàn cơ bản và dễ dàng

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm (받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

받침 + 모음

예 : 발음 [바름] /ba-reum/                       책을 [채글] /chae- geul/

이름이 [이르미] /i-reu-mi/                  도서관에 [도서과네] /do- seo- kwa- ne

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ghép (겹 받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

겹 받침+모음

예 : 읽어요 [일거요] /il-geo-yo/               앉으세요 [안즈세요] /an- jeu-se- yo/

2. Trọng Âm Hóa tiếng Hàn (경음화)


- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ;  âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm tiết thứ hai đọc thành  ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

예 : 식당 [식땅] /shik- ttang/                   문법 [문뻡] /mun- bbeop/

살집 [살찝] /san-jjip/                        듣고 [듣꼬] /deut- kko/

3. Biến Âm tiếng Hàn (자음 동화 – Phụ âm đồng hóa)


- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ, ㅁ ->  đuôi chữ đọc thành ㅇ :

받침 ㄱ + (ㄴ, ㅁ) -> ㅇ

예 : 한국 말 [한궁말] /Han- gung- mal/     작년 [장년] /jang- nyeon/

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄷ âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ->  đuôi chữ đọc thành ㄴ :

받침 ㄷ + ㄴ -> ㄴ

예 : 믿는다 [민는다] /min- neun-da/

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅂâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄴ->  đuôi chữ đọc thành ㅁ :

받침 ㅂ + ㄴ -> ㅁ

예 : 얼마입니까 ? [얼마 임니까] /eol- ma- im- ni- kka/

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㅇ, ㅁâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ->  âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ :

받침 ㅇ, ㅁ + ㄹ -> ㄴ

예 : 종로 [종노] /jong-no/                          음력 [음녁] /eum- nyek/

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㅂâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ->  âm tiết thứ nhất đọc thành ㅇ, ㅁ; âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ :

받침 ㄱ, ㅂ + ㄹ -> ㅇ, ㅁ +ㄴ

예 : 국립 [궁닙] /gung-nip/                       수업료 [수엄뇨] /su- eom- nyo/

4. Nhũ Âm Hóa tiếng Hàn (유음화)


- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄴ,ㄹâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ->  đọc thành ㄹ :

받침 ㄴ, ㄹ+ㄹ ->ㄹ

예 : 몰라요 [몰라요] /mol-la-yo/               연락 [열락] /yeol- lak/ 

5. Âm Vòm Hóa tiếng Hàn (구개 음화)
 

âm tiếng hàn
Học tiếng Hàn nhập môn với cách phát âm chuẩn.


>> Xem thêm: tiếng hàn nhập môn hướng dẫn học tiếng hàn trên website 

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄷ, ㅌâm tiết thứ hai có nguyên âm ㅣ(이)  ->  âm nối đọc thành ㅈ,ㅊ :

받침 ㄷ, ㅌ+ㅣ ->ㅈ, ㅊ

예 :    같이 [가치] / ga-chi /                         닫히다 [다치다] /da-chi-da/

해돋이 [해도지] /hae-do-ji/

Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ’ 탈락):

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm ㅇ (이응)  ->  không đọc ㅎ :

받침 ㅎ+모음 -> ‘ㅎ’ 탈락

예 :    좋아하다 [조아하다] /jo-a-ha-da /              많이 [마니] /ma- ni/

Âm Bật Hơi Hóa (격음화)

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ, ㄷ,  âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㅎ ->  âm tiết thứ hai đọc thành  ㅋ,ㅌ

받침 ㄱ, ㄷ+ㅎ -> ㅋ

예 :    축하하다 [추카하다] /chu-k’a-ha-da /      

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄱ, ㄷ ->  âm tiết thứ hai đọc thành  ㅋ,ㅌ 

받침 ㅎ+ㄱ, ㄷ-> ㅋ

예 :    축하하다 [추카하다] /chu-k’a-ha-da /       까맣다 [까마타] /kka-ma- t’a/

Cách Đọc “의”  (‘의’ 발음)
 

cách đọc âm tiếng hàn
Cách đọc âm


Nguyên âm “의” bắt đầu âm tiết thứ nhất ->  đọc thành  의 /eui/:

예 :    의사 [의사] /eui-sa /                                    의자 [의자] /eui- ja/

Nguyên âm “의” nằm ở vị trí âm tiết thứ hai  ->  đọc thành  이 /i/ :

예 :    주의 [주이] /ju- I  /                                     동의 [동이] /dong – i/

Trợ từ sở hữu  “의” ->  đọc thành  에 /e/ :

예 :    아버지의 모자 [아버지에 모자] /a- beo-ji-e- mo-ja  /    

Nhấn Trọng Âm

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi nguyên âm (không có 받침);  âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ ->  xuống giọng ở âm tiết thứ nhất và nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai

예 :      아까  /a- kka  /                                            오빠 /o-ppa/

예쁘다 /ye-ppeu- da/                                        아빠 /a-ppa/   

Nếu như bạn muốn học tiếng Hàn nhập môn thật giỏi thì bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Điều quan trọng nhất trong học tiếng Hàn đó là bạn phải có cho mình sự cố gắng và không được nản chí. Chúc các bạn thành công.

Nguồn tham khảo internet.

Tags: học tiếng hàn tại nhà, học tiếng hàn sơ cấp, học tiếng hàn nhập môn, học tiếng hàn quốc online,học tiếng hàn cơ bản tại nhà, học tiếng hàn online miễn phí, học tiếng hàn miễn phí

Đăng nhập để post bài

Quảng cáo


Học tiếng Hàn